Buồng thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm không đổi

Bạn đã biết cấu hình và cách thức sử dụng buồng thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm không đổi chưa ? sau đây chúng tôi xin giới thiệu một chút về sản phẩm này của chúng tôi 

Đ